TEAMSCAP2019202020212022
SeniorsOrangeSherul Mehta - 431 RunsShubham Jain - 372 RunsJay Shah - 262 RunsSherul Mehta - 789 Runs
SeniorsPurpleDeep B Shah - 24 WicketsJay Shah, Sanket Ashish Jogani - 22 WicketsDeep Shah - 19 WicketsManan Shah - 37 Wickets